Privacyverklaring (GDPR)

*** Indien jullie wensen uit te schrijven en geen emails meer te ontvangen van VZW OKLJ Vrasene – gelieve het contactformulier te gebruiken onderaan deze pagina ***

U kan onze privacyverklaring hier downloaden als pdf bestand:

PRIVACYVERKLARING VZW VRIENDENKRING OKLJ VRASENE

PRIVACYVERKLARING VZW VRIENDENKRING OKLJ VRASENE   2018-Ed01

 

VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring, beantwoorden wij de verplichtingen die opgenomen zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VZW VRIENDENKRING OKLJ VRASENE
reg. nr 0871 428 303                                                                    
Brandstraat 66
9120 Vrasene
vrienden@oklj.be
Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE;
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.
  • Persoonlijke identiteitsgegevens van familieledenWe gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor inschrijving in bepaalde activiteiten. Dit zal steeds duidelijk vermeld worden aan de leden indien dit het geval zou zijn.

  Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming ten alle tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Bewaartermijn

  VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

  Beveiliging van de gegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan discretie.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Het bestuur is nauwgezet geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  U kan ons contacteren op vrienden@oklj.be. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

VZW Vriendenkring OKLJ VRASENE kan zijn privacyverklaring wijzigen. Als dit gebeurt, zullen wij hiervan een melding maken op onze website http://www.oklj.be